Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылғы 21-қарашадағы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Ұлы даланың көрнекті тұлғаларының бейнесін қайта жаңғыртуды ұсынды. «Бұл тарихи үдеріс бұқара халықтың санасында көбінесе дербес сипатта екені белгілі. Көптеген халықтар өз елдерінің ерекше елшілеріне айналған ұлы ата-бабаларының есімдерін мақтан тұтады. Мысалы, Тутанхамон, Конфуций, Александр Македонский, Шекспир, Гете, Пушкин, Джордж Вашингтон сияқты ежелгі дәуірлердің әлемге әйгілі тұлғаларын «өз мемлекеттері» үшін баға жетпес символ етіп көрсетіп, халықаралық аренада олардың алдыңғы орында болуына ықпал етеді. Оның ойынша, Ұлы дала да көрнекті қайраткерлердің бір үлкен шоғырын туғызды. Олардың ішінде Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай сияқты ұлы тұлғалар бар. Түркі әлемі ұзақ тарихи уақыт бойында әлемдік тарихтың, мәдениеттің және өркениеттің дамуына үлкен әсер еткен, ықпал еткен қуатты мәдениет пен өркениет пайда болған және дамыған бірегей орын болды. Оның әсері мен ықпалы Еуразия континентінің орталық бөлігінде географиялық орналасқан Түркі әлемі Шығыс пен Батыстың екі ұлы мәдениеттерінің арасындағы байланыстырушы көпір болғандығы. Түркі әлемінің осы рөлін атай отырып, көптеген зерттеушілер, біздің ойымызша, кем дегенде, үш жағдайды қалт жіберіп жатыр, біріншіден, бұл мәдениеттердің түркі мәдениетіне сөзсіз әсері мен ықпалы, бұл осы мәдениеттерді меңгеруге және одан үйренуге әкелді, екіншіден, түркілердің өзінің де өз уақытында жеткілікті жоғары деңгейдегі мәдениеті мен өркениеті болған. Олардың мәдениеті көптеген ұлы ғалымдардың пікірінше, көрші өркениеттерді, соның ішінде Еуропалық өркениеттерді дамыту үшін бастапқы жағдайларды қамти отырып, көрші елдерге үлкен әсер етті, ықпал жасады.

Просторы казахской степи скрывают множество тайн, догадок, мифов. Отечественными историками, археологами, культурологами и представителями других социо-гуманитарных наук ещё не до конца изучены различные пласты истории Казахстана. И это несмотря на то, что за годы Независимости успешно реализуется программа «Мәдени мұра», которая направлена на восстановление фрагментов исторической хроники. Как подчёркивает в своей статье «Семь граней Великой степи» Президент Н. Назарбаев: «… многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру».

Senior Expert of the Foundation of German Industry for International Cooperation, SES (Germany), Doctor of Technical Sciences, Gisela Elizabeth Barthold lectures for teachers and students of college of S.Toraighyrov PSU.

The scientific-practical conference “Tugan zher - ata-babadan kalgan uly miras” organized jointly with S.Toraighyrov Pavlodar State University was held in the village of Koktobe on the eve of the celebration of the 80th anniversary of the Mai district.

A new performance, “The Heart of the World through the Eyes of War”, was presented to the audience by students of S.Toraighyrov Pavlodar State University.

Издревле в Казахстане формировалась самобытная цивилизация, ставшая огромным достоянием современного казахского народа.

At the moment, S.Toraighyrov Pavlodar State University is undergoing the procedure of institutional re-accreditation by the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR). During the event, an external expert committee visited the university.

Больше года назад была опубликована статья Президента Казаxстана Н. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", имевшая широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Несколько дней назад вышла в свет новая статья Президента "Семь граней Великой степи", направленная на модернизацию исторического сознания. В статье аргументированно и обоснованно указаны семь важныx и уникальныx пластов казаxской культуры, составляющие прочный фундамент национальной истории. Казаxстан - это, прежде всего, всадническая культура, зверинный стиль и золотой человек, это и место появления металлургии, яблок и тюльпанов, это и тот факт, что Казаxстан - колыбель тюрского мира и Великого шелкового пути.

A volunteer team “La vie Dobro” of S.Toraighyrov Pavlodar State University held a charity fair to raise funds for the treatment of sixteen-year-old Adil Bibol, the boy had osteosarcoma. Adil will undergo four courses of chemotherapy in Moscow. The cost of one course is 4.5 million tenge.