Факультет тарихы

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті 2003 жылдың маусым айында С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорының бұйрығымен құрылды. Факультеттің негізін салушы, алғашқы деканы жалпы және теориялық физика кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Тлеукенов Садритен Кабдығалиұлы (2003-2010).

2010-2011 оқу жылы аралығында –информатики және ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Нурбекова Жанат Кунапияқызы.

2011 жылдан бастап факультет деканы физика және аспап жасау кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Испулов Нұрлыбек Айдарғалиұлы.

Ортасында – факультет деканы Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич

Сол жақтан оң жаққа – Сыздыкова Айжан Толегеновна, академиялық мәселелер жөніндегі декан орынбасары Жуспекова Нургуль Жумагазиевна, хатшысы Джусупова Жамила Каирбаевна, Абенова Асем Тулегеновна

Факультет басшылығы

Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич - физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, ф.-м. ғылымдарының кандидаты, ХАА корреспондент-мүшесі, ҚР ҒжБМ БҒСБК доценті, «Физика және аспап жасау» кафедрасының профессоры

Білімі: жоғары 1997-2001 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ;
магистратура, 2001-2003 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Матрицант әдісімен анизотропты ортадағы термосерпімділіктің байланысқан есептерді аналитикалық шешуі

Оқытатын пәндер: Физика, Модели механики сплошной среды, Толқындық үрдістер, Физикалық үрдістерді зерттеуде матрицант әдісі, Физикалық өрістер теориясы, Материаловедение, Конструкционные материалы и их дефекты.

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Ғылыми жұмыстардың тізімі: барлығы 100-нен астам ғылыми еңбек, соның ішінде:

1. Динамические и термодинамические процессы в скальных грунтах и строительных конструкциях / Монография. Под ред. академика АЕН, д.ф.-м.н., профессора С.К. Тлеукенова.- Павлодар, 2006 г. 

2. The attenuation coefficient and the velocity of thermal and elastic waves in orthorhombic syngony anisotropic media classes 222 and mm2// Вестник КарГУ, серия Математика. – Караганды, изд-во КарГУ, 2014. - № 2(74), стр. 129-135, издание, рекоменд. КСОН МОН РК (соавторы: Тлеукенов С.К., Аринов Е., Сейтханова А.К.).

3. О развитии совместной двухдипломной магистерской программы между вузами Казахстана и России // Материалы Международной научно-практической конференции «ХIIІ Байконуровские чтения», 11 октября 2013 г., стр. 190-193, (соавторы: Омирбаев С.М., Джарасова Г.С.).

4. Reflection of thermoelastic wave on the interface of isotropic half-space and tetragonal syngony anisotropic medium of classes 4,  , 4/m  with thermomechanical effect / Chin. Phys.B, Vol. 25, No 3 (2016) 038102 / Imp.Factor 1,6/ DOI: 10.1088/1674 – 1056/25/3/038102.

5. Experimental and numerical determination of apparent mass variation of granular media confined in silo geometry / Acta Physica Polonica A / Vol. 129 (2016) P. 378-382/ Imp.Factor 0,53 / DOI: 10.12693/APHYSPOLA.129.378 (соавторы: Abdul Qadir, asim Ali, R. Chand, M.A. Shah, Asif Khan, Kashif Hussain)

6. Аналитическое исследование распространения термоупругих волн в анизотропных средах / Монография. Павлодар, НИЦ ПГУ Им. С. Торайгырова, 2016. – 176 С.

7. The Analytical Form Of The Dispersion Equation Of Elastic Waves In Periodically Inhomogeneous Medium Of Different Classes Of Crystals / Advances in Mathematical Physics. 5236898 (Research Article), 2017. Journal Abbreviation: ADV MATH PHYS Journal ISSN: 1687-9120 2015/2016 Impact Factor: 0.787

Ғылыми зерттеу саласы: анизотропты ортадағы термосерпімділіктің толқындық үрдістер

Кәсіби жетістіктері: Павлодар облысы Әкімінің гранты (қыркүйек, 2006 ж.), Цзяо-Тунг Университінде тәжірбиеден өтті (Шанхай, мамыр 2012 ж.), Шанхай ынтымақтастық ұйымыны бойынша Жас ғалымдардың мектебінде тәжірибеден өту грант жеңіп алды, Москва, қазан 2013 ж., ҚР Ғылым және Білім Министрінің алғыс хатымен марапатталды. (мамыр 2014 ж.)

 

Жуспекова Нургуль Жумагазиевна - академиялық мәселелер жөніндегі декан орынбасары, физика магистрі

Бідімі: Негізгі 1989-1994 жж., «Физика және информатика» мамандығы, С. Торайгырова атындағы ППИ;
магистратура, 2006-2007 жж., С. Торайгыров атындағы ПМУ.

Магистрлік десертация тақырыбы: Молекулалардың өзара әсерлесуін модельдеу

Оқытатын пәндер: физика, физика полупроводников, жартылай өткізгіштер физикасы, конденсацияланған күй физикасы, электричество и магнетизм, механика.

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми еңбектерінің тізімі: барлығы 14, соның ішінде:

1. «О матричном решении задач распространения термоупругих анизотропных средах». «IX международная научно-практическая конференция» 2014г. г.Новосибирск

2. «Одномерный случай распространения пьезоупругих волн в кристалле тетрагональной сингонии класса 422» (в соавторстве с Зейтовой Ш.С.). «XIV Сатпаевские чтения»

3. «О матричной формулировке задачи отражения и преломления пьезоупругих волн» (в соавторстве с Зейтовой Ш.С.). «XIV Сатпаевские чтения»

Ғылыми зерттеу саласы: Термосерпімді анизотропты ортадағы толқындық процесстер

Кәсіби жетістіктері: Университеттің «Үздік куратор» болып таңдалған (Физ-301, Физ-302 топтарының).

 

Раушан Сайлауовна Куанышева - ғылыми жұмыс бойынша декан орынбасары,  информатика магистрі

Бiлiмі: жоғары 

- C. Торайғыров ат. ПМУ, «Физика және есептеу техникасы», 1998.

- ПМПИ, Магистратура, информатика магистрі, 2009.

Оқытатын пәндері: Бағдарламалау технологиясы(С++), Бағдарламалау технологиясы(С#), Ақпарат теориясы, Linux әкімшелендіру және киберқауіпсіздік, Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Жұмыс өтілі: 20 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 10 аса ғылыми мақалалары және тезистары бар

- Проблема формирования ИКТ-компетентности будущих бакалавров техники и технологий в условиях полиязычного образования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Омск-2015.

Анализ подготовки бакалавров техники и технологий. Материалы международной научной конференции «XVІ Сатпаевские чтения». Павлодар. 2016 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Полиязычие жағдайында техника және технологиялар бакалаврларының АКТ-компетентлігін дамыту әдістемесі.

Кәсіби жетістіктері: 

- Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына арналған «Жаңа педагогикалық технологиялар» білім беру бағдарлама курсының тыңдаушының сертификаты, Өрлеу, Алматы, 2017.

- Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «XVI Сәтпаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясына қатысушының сертификаты, Павлодар, 2016 ж. 

- «Білім беру жүйесінің информатизациясы: теориясы және тәжірибесі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушының сертификаты, Омбы-2015 ж.

- Ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters ресурстары бойынша  семинар қатысушының сертификаты, 2015 ж. 

- «Павлодар облысының дамуында еңбек сіңіргені үшін» алғыс хат, Павлодар облысының білім беру басқармасы, 2011 ж.

 

Ткач Галина Михайловна - тәрбие жұмысы бойынша декан орынбасары, информатика магистрі

Білімі: жоғары, С.Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті,  мамандығы – Информатика, 2004 ж. 

Магистратура, Инновациялық Еуразиялық университеті, Павлодар қ, мамандығы – Информатика, 2006 ж. 

Магистрлік диссертациясының тақырыбы: «Электрондық ПОӘК жасау»

Оқытатын пәндері: ақпараттану, бағдарламалау тілдері мен технологиялары, шешім қабылдау теориясы, ақпараттық жүйелерді жобалау, бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері

Жұмыс өтілі: 11 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 

- Особенности технологии информационного моделирования в образовании, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 91-93с. 

- Мобильные приложения для создания и хранения заметок: актуальные задачи и функции, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 133с. 

- Жас мамандардың интербелсенді-коммуникативті біліктілігін қалыптастырудағы жоғары оқу орындар мен ІТ-технологиялар арасындағы серіктестік қатынастар, Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров в условиях Болонского процесса», 2014 г 

- Методика проведения занятий по формированию алгоритмического стиля мышления учащихся, Дулатовские чтения, 2013 г 

- Использование интерактивной доски на уроках информатики в начальных классах, XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г 

- Интерактивный электронный учебник как основной элемент информатизации образования, XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г 

- Необходимость подготовки студентов к использовнию интерактивной доски в учебном процессе, Вестник ИнЕУ №1, 2013 г 

Ғылыми зерттеу саласы: Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Кәсіби жетістіктері: информатикадан студенттер арасында республикалық олимпиадаға қатысуға студенттерді дайындағаны үшін алғыс хат (2014 ж.), сертификат национального открытого университета «Интуит» ұлттық ашық университітің сертификаты Москва қ. (2015 ж.), «Ана тiлi» орталығының сертификаты «Қазақ тілі курсы» (2015ж.)

 

Байланыс ақпараты

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканаты бас корпуста, 412 кабинетте орналасқан.

Байланыс телефоны: 67-36-46

Ішкі телефондар:

Факультет деканы: 11 – 69

Орынбасарлары: 11 – 71

Хатшы: 11 – 71

 

Факультет мамандықтары

Қазіргі уақытта, факультет келесі мамандықтары бойынша мамандар дайындайды:

1) 5В060100 – Математика. «Актуарлы математика» білім беру бағдарламасы.

2) 5В010900 – Математика.

3) 5B060200 – Информатика.

4) 5B070300 – Ақпараттық жүйелер. Білім беру бағдарламалары: экономикадағы АЖ; инженерлік істегі АЖ .

5) 5В060400 – Физика

6) 5В060300 – Механика

7) 5В071600 – Аспап жасау

8) 5В070400 – Есептеуіш техникасы және бағдарламалаумен қамтамасыз ету, сондай-ақ , келесі мамандықтар бойынша магистрлер:

6М060100 – Математика.

6М060100 – Математика.

6M011100 – Информатика

6M070300 – Ақпараттық жүйелер

6М060400 – Физика

6М071600 – Аспап жасау

 

Факультет кафедралары

Факультеттің құрамында 3 кафедра бар:

Физика және аспап жасау кафедрасы – кафедра меңгерушісі физика-математика ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті Досанов Талгат Сапарғалиұлы.

Жоғары математика және математикалық модельдеу кафедрасы – кафедра меңгерушісі физико-математика ғылымдарының кандидаты, ЖАК доценті, С. Торайғыров атындағы ПМУ профессоры Павлюк Иван Иванович.

Ақпараттық технологиялар кафедрасы - кафедра меңгерушісінің м.а. қауымд. профессор (доцент), техникалық ғылымдар кандидаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті Фандюшин Владимир Иванович.

 

Аккредитацияланған мамандықтар

5В071600 – Аспап жасау; 6М071600 – Аспап жасау; 5В0704000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қаматамасыз ету; 6М011100 – Информатика, 6М060100 – Математика; 6М060400 – Физика (НКАОКО, 2014 жыл)

5В060200 Информатика; 5В070300 Ақпараттық жүйелер;  6М060200 Информатика; 6М070300 Ақпараттық жүйелер

 

 

Материалды-техникалық базасы

Факультет жетістіктері

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Оқу-әдістемелік жұмысы

Тәрбие жұмысы

2015-2016 оқу жылына арналған факультеттің тәрбие жұмысының жоспары