Кафедрада келесі мамандықтар бекітілген:

бакалавриат: 5B020300 Тарих (Образовательная программа), 5B011400 Тарих (педагогикалық) (Образовательная программа), 5B200800 Археология және этнология (Образовательная программа)

магистратура: 6M020300 Тарих, 6M020800 Археология және этнология.

- 5В020300 «Тарих»

Оқыту мақсаты — тарихнама теория негіздері мен әдіснамасын, Қазақстан тарихы бойынша деретерді, хақтар мәдениетін зерттеудегі бірыңғай концептуалды амаларын, алғашқы қоғам тарихын, Ежелгі дүние тарихын, археология, этнология, антик тарихын, орта ғасырлар тарихын, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихын,Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихын, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихын, деректану мен тариханам, қазіргі заман елдер мен халықтар тарихын, біжылін түлектерді даярлау, археологиялық және этнологиялық экспедициялар барысындағы тәжірибе жұмыстарының дағдылары, орта білім беретін бағдарлама аясында оқу сабақитрын жүргзізу әдіснамасын, тарих кабинеттерін құрудағы бірікке әдісьік жұмыстарын жүргізу, оқу тәрбие жұсмыстарын жүргізе алу және т.б.

ҚР БжҒМ Ұлттық рейтинг агенттілігі нәтижесі бойынша ҚР жоғары білім беретін оқу орындары арасында 2013 ж. 5В020300 – Тарих мамандығы бойынша С.Торайғыров атындағы ПМУ 2 орын, 2014 жылы – 3 орынға ие болды..

 

- 5В011400 «Тарих»

5B011400— «Тарих» мамандығының жалпыұлттық білім мақсаты, тарих саласындағы компетеницяларды кәсіби, сапалы, толық игеру жағдайларын қамтамасыз ету.

5B011400 — «Тарих» мамандығының түлегі Қазақстан тарихын, орта мектепте, лицеі, гимназия, колледж т.б орта кәсіби білім беру мекемелерінде гуманитарлық цикл пәндерін және дүние жүзі тарихын оқыту, сонымен қатар мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда (біліктіліті арттыру институттарында, баспасөз мекемелерінде), анықтама фирмаларында, білім беру мекемелерінде (лаборант, кабинет меңгерушісі, кеңесші, менеджер т.б) және т.б қызметтерге ие болу.

Білім беру аяқталғаннан кейін «Тарих бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

 

- 5B020800 Археология және этнология

Білім беру бағдарламасының мақсаты – археология және этнология негізгі курсы бойынша жүйелі білімдермен қамтамасыз ету, аталмыш білімдер заманауй ғылым жетістіктерін ескеріп, элективті білімдермен қатар, мықты тәжірибелік және теориялық негізді құру, сонымен қатар археология және этнология саласындағы кәсіби мамандарды даярлау.

Аталмыш мамандық аясында зерттеу объектісі археологиялық және этнологиялық деректер жиынтығы, олар өткеннің материалдық және рухани мәдениеті, археологиялық мәдениет, тарихи мәдени қауым, сонымен қатар археология және этнология археологиялық және этнологиялық зерттеу ториясы және әдіснамасы сан алуан пәндерінде шоғырланған.

 

- 6М020300 Тарих, 6M020800 Археология және этнология.

Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушылар құрамы кафедрада «Тарих», «Археология және этнология» мамандықтары бойынша магистранттарды даярлауға мүмкіндік береді. Оқыту барысы кезінде археология және этнология, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы аясында терең теориялық материал және тәжірибелік білімжерді игеру мүмкіндігі беріледі. Кафедра магистранттары шетел елдерде өтетін ғылыми қорларда, кітапханаларда, мұрағаттарда, ғылыми зерттеу орталықтарында өтетін ғылыми тәмамдамалар қаржыландырылады. Кафедра магистранттары археологиялық ғылымдар мен отан тарихының өзекті мәселелері бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіледі.