История

Ақын  тағдыры:   зерттеулер,  1843-1927=Судьба поэта: исследования, 1843-1927.-Алматы:Арыс,2003.-319 б.-(Махамбет әлемі = Мир Махамбета)    .-Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.-ISBN 996517105.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          А38

Ахмет, А. Қаратай хан / Аққали Ахмет.-Алматы: Арыс, 2007. - 174 б. (Тұлға=Личность) .- ISBN 9965173710.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          А94

Бегімтай,   Ілиәш  Қажы Жакенайұлы. Өмір белестері/Бегімтай Ілиәш  Қажы  Жакенайұлы.- Павлодар: ЭКО, 2008.- 249  б.  -ISBN9965082138.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-47
          б 63(5К)                    
          Б34

Бегалин, Қ. Естемі қаған/Қ. Бегалин.-Алматы:Аруна,2008.-95 б- ( Шығыстың ұлылары).-(Тарих. Тұлға. Уақыт)    .-ISBN 9965262454.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63                                  
          Б37

Вамбери, А. Орта Азияға саяхат/А. Вамбери; қазақша аударған Х. Б. Мағзұмов.-Павлодар:ЭКО, 2006.-122 б.   
      Хранение: ППС-2, ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-4
          б 63.5                      
          В16

Елеусізов,  М. Шоқан Уәлихановтың экономикалық көзқарасы/М.Елеусізов.-Алматы:Қазақ мемлекет баспасы,1959.-128 б.   
   Хранение: ФРК-1
          б 63(5К)                    
          Е45

Есмағамбетов, К. Тарих таңдақтары / К. Есмағамбетов. - Алматы: Арыс. 1-кiтап. - 2008. - 414 б..-ISBN 9965175497.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-2, АБ-12
          б 63(5К)                    
          Е83

Есмағамбетов, К. Тарих таңдақтары / К. Есмағамбетов. - Алматы: Арыс. 2-кiтап.-2008.- 422 б. -ISBN 9965175500.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-2, АБ-12
          б 63(5К)                    
          Е83

Жаманбалинов, М. Ертіс ауданы/М. Жаманбалинов.-Павлодар,1995.-74 б.  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Ж24

Жанайдаров, О. Тоқтамыс хан/О. Жанайдаров.-Алматы:Аруна, 2008- 95  б.- ( Шынғыстың  ұлылары ).-(Тарих. Тұлға. Уақыт)    .-ISBN9965262810.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63(5К)                    
          Ж26

Жолдасбеков,   А.   Ботабай  Садықов/А. Жолдасбеков.-Алматы:Жазушы,1967.-23 б.-(Ұлы Отан соғысының батырлары).  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Ж69

Жұмабердіқызы, Г. Алаштың бір ардағы:(деректі-ғылыми хикая)/Г. Жұмабердіқызы.-Алматы:Рауан,1998.-88 б.  -ISBN 5625038279.  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Ж87

Кекiлбайұлы, Ә. Шандоз: деректi-тарихи баян / Ә. Кекiлбайұлы. - Алматы: Арыс, 2004. - 355 б. - (Махамбет әлемi = Мир Махамбета; 19)    .-ISBN 9965171092.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
            б 63(5К)                           
К29
   
Кенжалы,  Т. Асан Қайғы/Т. Кенжалы.-Алматы:Дайк-Пресс,2006.-283 б.-(Қазақ ділі)    -ISBN 9965798087.  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          К30

Көлбаев, Т. Әбдiрахман Әйтиев - ерлiк пен қасiретке толы өмiр/ Т. Көлбаев, Р. Әйтиева.-Алматы:Арыс,2006.-322 б.   -ISBN 9965173265.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          К67

Қазақ  ұлт- азаттық  қозғалысы/ бас  ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана:Астана полиграфия.-(Мәдени мұра). Т. 8:Ұлығ Түркістан.-2008.-367 б. -ISBN 9786017011666.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Қ14

Қазақ  ұлт- азаттық  қозғалысы/ бас  ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана: Астана полиграфия.-(Мәдени мұра). Т. 9:Кенесары ұрпақтары мұрағат  құжаттарында =Потомки Кенесары в архивных документах :(құжаттар  және материалдар жинағы).-2008.-335 б.  -Мәтін орыс,
қазақ тілдерінде..-ISBN 9786017011727.
      Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Қ14

Қазақ  ұлт- азаттық  қозғалысы/ бас  ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана: Астана  полиграфия.- (Мәдени мұра). Т. 10:Тұтас Түркістан идеясы.- 2008.- 300  б.   -Мәтін қазақ, орыс тілдерінде..-ISBN9786017011734.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Қ14

Қазақ  ұлт- азаттық  қозғалысы/ бас  ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана:Астана полиграфия.-(Мәдени мұра). Т. 11:Жетісу: 1916 жыл =Семиречье: 1916 год : (құжаттар мен  атериалдар жинағы).-2008.-311б.  .-Мәтін қазақ, орыс тілдерінде..-ISBN 9786017011765.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Қ14

Қазақ  ұлт- азаттық  қозғалысы/ бас  ред. М. Қ. Қойгелдиев.-Астана:Астана полиграфия.-(Мәдени мұра). Т. 12:Шығыс Түркістандағы ұлт- азаттық  қозғалысы,   1930-1950 : (құжаттар және материалдар жинағы).-2008.-335 б.  .-ISBN 9786017011772.
      Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Қ14

Қинаятұлы,   З.   Моңғолиядағы қазақтар/Зардыхан Қинаятұлы.-Алматы:Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы.-(Шетелдегі қазақтар).-( Қауымдастық  кітапханасы ). 2- кітап.- 2007.- 255 б. -ISBN9965989044.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Қ53

Қондыбай, С. Есен-қазақ / С. Қондыбай. - Алматы: Арыс, 2006.-353 б.-ISBN 9965173672.
      Хранение: ЧЗ-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          Қ64

Қондыбай, С. Маңғыстау-нама:зерттеу/С. Қондыбай.-Алматы:Арыс,2006.-441 б.   -ISBN 996517315Х.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          Қ64

Қыдырбекұлы, Б. Ораз Жандосов/Б. Қыдырбекұлы.-Алматы:Жазушы,1967.-31 б.-Революционерлер өмірінен).
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Қ79

Мұқтар, Ә. Тарих тұңғиығындағы тұлғалар / Ә. Мұқтар. - Алматы: Арыс, 2008. - 235 б.    .-
ISBN 996517489Х.
      Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-6
          б 63(5К)                    
          М84

Мырзақұлов,   М. Матай Байысов/М. Мырзақұлов.-Алматы:Жазушы, 1967.-24 б.-(Ұлы Отан соғысының батырлары).   
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          М91

Неталиев, М. Кiшi жүз шежiресi:тарихи-этнографиялық зерттеу / М. Неталиев. - Алматы: Арыс, 2007. - 290 б.    - ISBN 9965170428.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          Н52

Нұршайықов, Ә. Махмет Қайырбаев/Ә. Нұршайықов.-Алматы:Жазушы,1967.-32 б.-(Ұлы Отан соғысының батырлары).
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Н86

Сарай, Ә. Екi тарлан: Исатай-Махамбет тарихы туралы зерттеу / Әнес Сарай. - Алматы: Арыс, 2003. - 420 б. - (Махамбет әлемi = Мир Махамбета;5).-ISBN 9965170959.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          С22

Селеубаев, А. Тарих таразысы/А. Селеубаев.-Алматы,2003.-207 б. -ISBN 965429103.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          С33

Смағұлұлы, О. Алтай қазақтары:тарихи-антропологиялық зерттеу О. Смағұлұлы, К. Бекетайқызы, А. Оразаққызы.-Астана:Фолиант,2003.-350 б.    .-ISBN 9965477973.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          С50

Смағұлова, С. Көлбай Төгiсов және "Үш жүз" партиясы / С. Смағұлова. - Алматы: Арыс, 2009 - 228 б. - (Тұлға =Личность)    .-ISBN 9965175632.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          С52

Сулейменова,   Д. Д. Батыс Алашорда тарихы - өлке тарихының құрамдас бөлігі:[оқу құралы] /Д. Д. Сулейменова.-Алматы:Арыс,2007.-134  б.      .-Сыртқы мұқабасындағы кітап аты : Алашорданың батыс бөлімінің  тарихы  -   өлке  тарихының  құрамдас  бөлігі. .- ISBN9965174385.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          С85

Тарих  -   адамзат  ақыл-ойының қазынасы: 10 томдық.-Астана:Фолиант.- ( Мәдени Мұра). Т. 9:Әлемдік тарихи ой.-2006.-607 б.  .-Мазмұны:   Сорокин П. А., Сукарно А., Тойнби А. Дж. [және т. б.].-ISBN 9965356491.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-36
          б 63                        
          Т21

Тарих  -   адамзат  ақыл-ойының қазынасы: 10 томдық.-Астана:Фолиант.- ( Мәдени  Мұра.  Т. 10:Түркі халықтарының тарихи ойы: [Қазақстан, Башқұрстан, Татарстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия].-2006.-391 б.  .-ISBN 9965356505.
      Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-36
          б 63                        
          Т21

Тәнекеев,   С.  Н. Шежіре не сыр шертеді.../С. Н. Тәнекеев.-Алматы:Арыс, 2008.-236 б. -ISBN 9965174806.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-3
          б 63(5К)                    
          Т28

Төреқұлов,   Н.  Хаби Халиуллин/Н. Халиуллин.-Алматы:Жазушы,1967.-25 б.-(Ұлы Отан соғысының батырлары) .
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Т65

Шәкенұлы,   Ж.   Қытайдағы  қазақтар/ Жәди Шәкенұлы.-Алматы:Дүниежүзі  қазақтарының  қауымдастығы, 2007.- 239  б.- (Шетелдегі қазақтар).-(Қауымдастық кітапханасы)    .-ISBN 9965989052.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          Ш34

Абишев,   М. Н. Эпоха Золотой Орды и становление социо-культурных систем: (новый взгляд на историю)/М. Н. Абишев.-Алматы:POIUPRIME,2007.-275 c.   -ISBN 9965146853.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63                        
          А15

Актуальные  проблемы  Центральной  Азии  и Китая: история и современность:
 сборник научных статей памяти Б. П. Гуревича/[отв. ред.   В.   А.   Моисеев ].- Барнаул: Азбука,2006.- 469 с.   -ISBN5939571468.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-1
          б 63.3(3)                   
          А43

Алтаев, А. Ш. История Казахстана: хрестоматия /А. Ш. Алтаев, Б.   О.   Жангуттин.- Алматы: Бастау.  Т. 1.-2008. - 250 с.  -ISBN 9965814473.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          А52

Алтаев, А. Ш. История Казахстана: хрестоматия / А. Ш. Алтаев, Б. О. Жангуттин.- Алматы: Бастау.  Т. 2.-2008.-194 с.  -ISBN 9965814481.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          А52

Анун, Р. Цивилизация Древнего Рима/Р. Анун, Дж. Шейд; [пер. с фр.: И. Бородычевой, А. Китайцевой].-М.:Астрель:АСТ,2004.-176 с.(История. Открытие)    .-ISBN 5170273800.  
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63                        
          А73

Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учебник для сред. проф. Образования / Ж. О. Артыкбаев, С. З. Раздыков.-Астана:Фолиант, 2007.- 342 с.- (Профессиональное образование)    .-ISBN 9965351090.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-8
          б 63(5К)                    
          А86

Баберовски,   Й. Красный террор: история сталинизма:[пер. с нем.]/Й. Баберовски.-М.:РОССПЭН,2007.-279 с.-(История сталинизма).-ISBN 9785824308778.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.3(2)                   
          Б12

Бегалин, К. Истеми-каган/К. Бегалин.-Алматы:Аруна,2008.-95 с.- (Знаменитые люди Востока).-(История. Личность. Время)    .-ISBN9965262446.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63                        
          Б37

Беренстен, В. Империя Великих Моголов/В. Беренстен; [пер. с фр.  Н. Григорьевой].-М.:Астрель:АСТ,2005.-160 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170310323.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63.3(3)                   
          Б48

Большая  книга  России/ [отв. ред. О. В. Сухарева].-М.:АСТ:Астрель,2007.-239 с.:ил.  -ISBN 9785170295111.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63.3(2)                   
          Б79

Веркутте,   Ж.   В поисках потерянного Египта:пер. с фр./Ж.Веркутте.- М. : Астрель: АСТ,2005.-176 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170276583.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63                        
          В32

Волков, С. Шостакович и Сталин: художник и царь/С. Волков.-М.:Эксмо,2006.-655 с.-(Диалоги о культуре)    .-ISBN 569916572X.
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63.3(2)6                  
          В67

Данилов, А. А. Краткий исторический словарь/А. А. Данилов. - М.: Проспект,2009.-250 с. -ISBN 9785392004331.
   Хранение: ЧЗ-1, НБО-1
          б 63.3(2)                   
          Д18

Декабрь  1986: документальная хроника/[ред. Н. Мураткызы ].-Алматы:Ел-шежіре,2008.-320 с.    .-ISBN 9786017011741.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63(5К)                    
          Д28

Делэ, Н. Япония вечная/Н. Делэ; пер. с фр. С. Балашовой.-М.:АСТ: Астрель,2006.-160 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170070012.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-1
          б 63.3(3)                   
          Д29

Джаксыбаев, С. И. Записки краеведа [Павлодарская обл.]/С. И.Джаксыбаев.-Павлодар:ЭКО,2008.-240 с.    -ISBN 9965082839.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-10, АБ-28
          б 63(5К)                    
          Д40

Егер,  О. Всемирная история: в 4 т./О. Егер; под ред. П. Н.Полевого.-Изд. испр. и доп.-М.:АСТ. Т. 2:Средние века.-2000.-692 с.-ISBN 5237029167.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63                        
          Е28

Егер,  О. Всемирная история: в 4 т./О. Егер; под ред. П. Н.Полевого.- Изд.   испр.   и доп.-М.:АСТ; СПб.:Полигон. Т. 3:Новая история.-1999.-719 с.  -ISBN 5891730421.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63                        
          Е28

Едилханова, С. А. Казахско-джунгарские взаимоотношения в 17-18  веках: (некоторые исторические аспекты проблемы)/С. А. Едилханова.-Алматы:Дайк-Пресс,2005.-162 с.    .-ISBN 996569964X.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-1
          б 63(5К)                    
          Е33

Жанайдаров, О. Хан Тохтамыш/О. Жанайдаров.-Алматы:Аруна,2008.-95 с.-(Знаменитые люди Востока).-(История. Личность. Время)    .-ISBN 9965262802.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63(5К)                    
          Ж27

Закирьянов,  К. Тюркская сага Чингисхана. Сокровенное сказание  казахов: документальное  исследование/ К. Закирьянов.-Алматы: Жибек жолы,2008.-290 с.   
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-10, АБ-84
          б 63(5К)                    
          З-18

Иллюстрированная история Казахстана: с древнейших времен до наших  дней: в 4 т. / [авт.-сост. О. Жанайдаров].-Алматы: Қазақ энциклопедиясы. Т. 1:Казахстан от эпохи палеолита до монгольского нашествия. - 2004.- 311 с. -ISBN 996593892X.
    Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          И44

Иллюстрированная история Казахстана: с древнейших времен до наших дней: в 4 т./авт.-сост. О. Жанайдаров].-Алматы: Қазақ энциклопедиясы.   Т. 2:Казахстан с эпохи Золотой орды до середины девятнадцатого столетия.-2005. - 295 с.  -ISBN 9965938938.  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          И44

Ирмуханов,  Б. Б. Усунь и этногенез казахского народа/Б. Б.Ирмуханов.-Алматы:Наш мир,2006.-124 с.   -ISBN 9965584583.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1, АБ-8
          б 63                        
          И82

Историко-культурные  взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в 13-18 вв.: материалы Международного круглого стола / [ред.-сост.: М. Х.  Абусеитова, С. Абдулло].-Алматы:Дайк-Пресс, 2004.- 372 с.    - ISBN 9965699143.
   Хранение: ЧЗ-1, ППС-1
          б 63.3(3)                   
          И90

История  Казахстана  с  древнейших  времен  до  наших  дней:(очерк).- Алматы:Дәуір,2006.-416 с.  -ISBN 5862280545.  
   Хранение: АБ-1
          б 63(5К)                    
          И90

История  нового  времени: учеб.   пособие/ под  ред.: А. В.Чудинова, П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина.-М.:Академия,2007.-381 с.-(Высшее проф. образование) .-ISBN 9785769531811.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63                        
          И90

История  южных  и  западных  славян:   в  2 т. [Электронный ресурс]:учебник (малоэкземплярные книги)/[под ред.: Г. Ф. Матвеева,З. С. Ненашевой].-Павлодар:НБ ПГУ,[2009].-1 CD; 496 Мб.
   Хранение: Медиатека-1
          б 63.3(3)                   
          И90

Источниковедение.   Теория.   История.   Метод.   Источники Российской  истории:учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по гуманитарным  спец. /И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская,   М.   Ф.   Румянцева.- М. : РГГУ,1998.-702 с. -ISBN
5728100902.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63                        
          И91

Кан,  Г. В. История Казахстана:учебник для вузов/Г. В. Кан.-Алматы: Алматыкітап, 2005.-224 с.   -ISBN 9965245576.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-2
          б 63(5К)                    
          К19

Капаев,  И. Бессмертная степь: историческое эссе / Иса Капаев.- Астана: Аударма, 2008.-518 с.    -ISBN 9965182396.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.5                                                               
          К20

Каримова,   Р.   У.   Традиционные художественные ремесла и промыслы  уйгуров/ Р. У. Каримова.-Алматы:Дайк-Пресс,2005.-168 с.-(Культура и искусство)    .-ISBN 9965699526.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-1
          б 63.5                      
          К23

Киндж,  Д. Китай, который потряс мир/Д. Киндж.-М.:АСТ,2008.-351 с.-(Philosophy)    .-ISBN 9785170494255.
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.3(3)                   
          К41

Клеман, К. Ганди/К. Клеман; [пер. с фр. Н. Ю. Лебедевой].-М.:Астрель:АСТ,2005.-176 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170272170.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.3(3)                   
          К48

Кшибеков, Д. К. Истоки ментальности казахов / Д. К. Кшибеков. - Алматы: Дайк-ресс, 2006.-201 c.- (Қазақ ділі)    .-ISBN 9965798168.
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63(5К)                    
          К97

Кычанов,   Е.   И. Люди и боги страны снегов: очерки истории Тибета  и  его культуры/Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий.-СПб.:Петербургское востоковедение,2006.-432 с.-(Мифы, эпос, религии Востока.Bibliotheca Universalia)    .-ISBN 9785858033253.
      Хранение: ЧЗ-1, АБ-1
          б 63.3(3)                   
          К97

Мажитов, Р. Жаханша Досмухамедов /Р. Мажитов. - Алматы: Арыс, 2007.-211 с.-(Тұлға. Личность)    .-ISBN 9965174636.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-2, АБ-7
          б 63(5К)                    
          М13

Мартынов, А. И. Археология:учебник для вузов/А. И. Мартынов. 6- е  изд., перераб.- М. : Высш.   шк. ,2008.-447 с.   -ISBN 9785060053029.
   1.История - археология
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63.4                      
          М29

Мизес,   Людвиг  фон.   Всемогущее правительство: тотальное государство  и тотальная война/Людвиг фон Мизес.-Челябинск:Социум, 2009.-462 с.  -ISBN  9785916030204.  
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63.3(3)                   
          М58

Михайлов,   В.  Великий джут:документальная повесть/Валерий Михайлов.-Алматы:Мектеп,2008.-360 с.   -ISBN 9965364818.
   Хранение: ЧЗ-1, АБ-1
          б 63(5К)                    
          М69

Поммаре, Ф. Тибет. Израненная цивилизация/Ф. Поммаре.-М.:АСТ Астрель, 2005.- 159  с.- (История. Открытие)    .-ISBN 5170276559.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.3(3)                   
          П55

Рохас, К. А. А. Историография в 20 веке. История и историки между  1848  и  2025 годами/Карлос Антонио Агирре Рохас.-М.:Кругъ,2008.-163 с.  -ISBN 9785739601452.
      Хранение: ЧЗ-1
          б 63                        
          Р79

Ру,   Жан- Поль. Чингисхан  и империя монголов/Жан-Поль Ру;[ пер. с фр. Л. Тарасенковой].-М.:Астрель : АСТ,2005.-79 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170276567.
      Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63.3(3)                   
          Р82

Санти- Мадзини,   Дж.   Геральдика:  история, терминология,символы,   и  значение  гербов  и эмблем/Д. Санти-Мадзини.-М.:АСТ:Астрель,2007.-593 с.  -ISBN 9785170273935.
      Хранение: НБО-1
          б 63                        
          С18

Струве,   П. Б. Торговая политика России/П. Б. Струве.-Челябинск: Социум, 2007.- 281  с.- (Русский тариф/ сост. и ред. М. М. Савченко;вып. 3)    .-ISBN 9785901901687.
      Хранение: ЧЗ-2
          б 63.3(2)                   
          С87

Уиткомб, В. Л. Современный Китай/В. Л. Уиткомб, М. Бенсон.-М: АСТ;   Астрель,2006.-319 с.-(Шаг за шагом)    .-ISBN 5170355173.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63.3(3)                   
          У61

Урбанизация  и  номадизм  в  Центральной  Азии:   история и проблемы: материалы  Международной  конференции/[ред.-сост. М. Х.Абусеитова ].-Алматы:Дайк-Пресс,2004.-460 с.   -ISBN 9965699445.
   Хранение: ППС-1, ЧЗ-1
          б 63.3(3)                   
          У69

Фицпатрик,   Ш.  Повседневный сталинизм. Социальная история Советской  России в 30-е годы: город/Ш. Фицпатрик.-[2-е изд.].-М.:РОССПЭН,2008.-335 с.-(История сталинизма)    -ISBN 9785824310092.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63.3(2)6                  
          Ф66

Хвостов,   В.   М. Теория исторического процесса. Очерки по философии и методологии истории:курс лекций/В. М. Хвостов.-Изд. 5-е.-М.:ЛИБРОКОМ,2009.-389 с.  -ISBN 9785397001137.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 63                        
          Х33

Щеглов,   Г.   В.  Словарь античности:[основные сведения по истории, идеологии, а также о культуре античного мира]:около 3600 статей/ Г. В. Щеглов, В. Арчер.-М.:АСТ; Астрель,2006.-415 с.  -ISBN 5170373104.
   Хранение: НБО-1
          б 63                        
          Щ33

Этнология: учеб. пособие для вузов / под ред.: Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, В. В. Пименова. - М.: Академический проект: Альма-Матер,2006.-624 с. - (Учебное пособие).-(Gaudeamus)    .-ISBN 582910766X.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 63.5                      
          Э91

Этьен,   Р. Загадка античной Греции. Археология открытия/Р.Этьен,   Ф. Этьен; [пер. с фр. Т. Двухшерстновой].-М.:Астрель:АСТ,2006.-176 с.-(История. Открытие)    .-ISBN 5170256094.  
   Хранение: ЧЗ-1, Колледж-1
          б 63                        
          Э93

Право

Ахметов,   А.  Еңбек құқығы: оқулық /А. Ахметов, Г. Ахметова.-Алматы:Заң әдебиеті,2008.-404 б.  -ISBN 9965620520.
   Хранение: АБ-10
          б 67(5К)                    
          А94

Бәсекелестік туралы: 2008 жылғы 25 желтоқсандағы 112-IV Заңы:Қазақстан Республикасының заңы.-Алматы:БИКО,2009.-40 б.    - Ресми газет, N 5, қаңтар 2009 ж.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Б32

Булгакова, Д. А. Мемлекет және құқық теориясы:оқу құралы/Д.А.   Булгакова.- Алматы: Заң  әдебиеті, 2008.- 105  б.    -ISBN9965620318.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-11
          б 67                        
          Б83

Булгакова, Д. А. Мемлекет және құқық теориясы:оқу құралы/Д. А.   Булгакова.- Алматы: Заң  әдебиеті, 2006.- 105  б.  -ISBN9965620318.
   Хранение: АБ-3
          б 67                        
          Б83

Ғабитов,   Т.   Х. Заңгер этикасы:оқу құралы / Т. Х. Ғабитов.-Алматы:Заң әдебиеті,2008.-108 б.    -ISBN 9965620288.
   Хранение: АБ-10
          б 67                        
          Ғ14

Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар : ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы N 796 қаулысымен бекітілген; Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар : ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы N 803 қаулысымен бекітілген:техникалық регламент.-Алматы:БИКО,2008.-96 б.  -Ресми газет, N 46, қараша 2008 ж.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Ғ16

Егембердиев, Е. О. Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу құқығы: оқулық / Е. О. Егембердиев. - Астана: Фолиант, 2006.– 387 б. - (Кәсiптiк бiлiм)    .-ISBN 9965350981.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-7, Колледж-40
          б 67(5К)                    
          Е23

Ермухаметова,   С. Р. Рим жеке құқығы=Римское частное право:оқу  құралы/С. Р. Ермухаметова, Е. Ю. Коваленко.-Алматы:Заң әдебиеті, 2007.- 161  б.-Мәтін қазақ, орыс тілдерінде..-ISBN9965620628
   Хранение: АБ-10
          б 67                        
          Е70

Жайлин,   Ғ. А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы.Ерекше бөлім:оқулық/Ғ. А. Жайлин.-Алматы:Заң әдебиеті. Т. 1.-2007.-262 б. -ISBN 9965620172.
   Хранение: АБ-10
          б 67(5К)                    
          Ж19

Жайлин,   Ғ. А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы.Ерекше бөлім:оқулық/Ғ. А. Жайлин.-Алматы:Заң әдебиеті. Т. 2.-2008.-406 б.  -ISBN 9965620199.
   Хранение: АБ-10
          б 67(5К)                    
          Ж19

Жампейiсов, Д. Ә. Еңбек құқығы және әлеуметтiк қамсыздандыру құқығы: оқулық / Д. Ә. Жампейiсов, Д. Ә. Жампейiсов. - Астана: Фолиант,2007. - 661 б. - (Кәсiптiк бiлiм)    .-ISBN 9965352348.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-27, АБ-5
          б 67(5К)                    
          Ж25

"Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің  қауіпсіздігіне  қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы:Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008  жылғы 8 қарашадағы N 1031 қаулысымен бекітілген.- Алматы: БИКО, 2008.- 36  б.    -Ресми газет, N 51, желтоқсан 2008 ж.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Ж47

Кеден  ісін  ұйымдастыру  және  басқару:оқу құралы/Д. Мадиярова  [т. б.].- Алматы:Экономика,2000.-191 б.    -ISBN 9965448647.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          К28

Қазақстан  Республикасының  Қылмыстық  кодексіне  түсінік.-Алматы:Норма-К,2004.-647 б.   .-ISBN 9965608741.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-5, АБ-18
          б 67(5К)                    
          Қ18

Қазақстан  Республикасының  сот  жүйесі  мен  судьяларының мәртебесі  туралы: Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы [2000 жылғы 25 желтоқсанындағы N 132].-Алматы:Заң әдебиеті,2006.-30б.  
   Хранение: АБ-10
          б 67(5К)                    
          Қ18

Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 95-IV-нөмірімен қабылданды:Қазақстан Республикасының кодексі.- Алматы: БИКО,2009.-168 б.    -Ресми газет, N 3, қаңтар.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Қ18

Қазақстан  Республикасындағы  туристік  қызметі=Туристская деятельность  в  Республике  Казахстан:нормативтік құқықтық актың жинағы.-Алматы:Lem,2008.-176 б. -Мәтін қаз., орыс тілдерінде..
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-33
          б 67(5К)                    
          Қ18

Қазақстанның қылмыстық құқығы. Жалпы бөлiм: [оқулық]. - Алматы: Норма-К, 2004. - 215 б. -ISBN 9965608806.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Қ18

Қазақтың  ата заңдары: құжаттар, деректер және зерттеулер :10 томдық=Древний мир права казахов: материалы, док. и исслед./бас ред. С. З. Зиманов.-Алматы:Жеті жарғы.-(Мәдени мұра). Т. 9.-2008.-564 б. -ISBN 9965112932.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67(5К)                    
          Қ19

Оспанов,   Қ.  И. Құқық негіздері:оқу құралы/Қ. И. Оспанов.-Толықтырылған  2- басылымы.- Алматы: Жеті Жарғы,2007.-304 б.-(Оқу құралы)    .-ISBN 996511269Х.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-5, АБ-68
          б 67                        
          О-78

Салық  және  бюджетке  төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы :  Қазақстан Республикасының кодексі (салық кодексі):2008 жылғы  10  желтоқсандағы  N  99-IV.-Алматы:БИКО,2009.-516 б.   
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          С18

Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғалардың үлгі жарғыларын бекіту туралы:Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қыркүйектегі N 852 қаулысымен бекітілген.-Алматы:БИКО,2008.-40 б.   -Ресми газет, N 48, қараша 2008 ж.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Ш16

Ынтымақов,  С. А. Отбасы құқығы [Электрондық ресурс]:практикум/ С. А. Ынтымақов, Т. Д. Карпушина.-Алматы:Юрид. лит.,200?.-29Мб.-(Электронная книга).   
   Хранение: Медиатека-10
          б 67(5К)                    
          Ы68

Аграрное право: [ сборник  нормативных  актов  Республики Казахстан].-Алматы:ЮРИСТ,2005.-122 с.   
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          А25

Алауханов,  Е. О. Криминология/Е. О. Алауханов.-Алматы:Жеті жарғы,2008.-660 с.-(Учебник) .-ISBN 9965112800.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67                        
          А45

Алибеков, С. Т. Таможенное право Республики Казахстан/С. Т. Алибеков.-Алматы:Курсив,2006.-351 с.    -ISBN 9965734356.
   Хранение: ЧЗ-3, Колледж-1, АБ-1
          б 67(5К)                    
          А50

Библиотека и закон: юрид.   журнал-справочник.-М.:Либерея-Бибинформ. Вып. 25 (2, 2008).-2008.-384 с. 
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          Б59

Бюджетный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан: от 4 дек. 2008 г. N 95-IV.-Алматы:БИКО,2009.-168 с. -Официальная газета, N 3, январь 2009 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Б98

Георгадзе, З. О. Судебная психиатрия:учеб. пособие для студ. Вузов / З. О. Георгадзе, А. В. Датий, Э. Б. Царгасова; под ред. З. О.Георгадзе.- 3- е  изд,   стер.- М. : Юнити,2008.-224 с.   -ISBN9785238014012.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-8
          б 67                        
          Г36

Графский,   В.   Г.  История политических и правовых учений:учебник/ В.   Г.   Графский.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Велби:Проспект, 2007.- 596  с. -В надзаг.: Ин-т государства и права Российской АН.-ISBN 5482013065.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          Г78

Гусов, К. Н. Спортивное право: правовой статус спортсменов, тренеров,  спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта:учеб. пособие/К. Н. Гусов, О. А. Шевченко.-М.:Проспект,2009.-112 с.  -ISBN 9785392003488.
      Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          Г96

Датий,  А. В. Судебная медицина и психиатрия:словарь-справочник  для  юристов/ А. В. Датий.-М.:Юристъ,1999.-478 с.  -ISBN5797502631.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          Д20

Ескендеров,   А.   А.   Процессуальные и криминалистические аспекты  расследования  преступлений, совершенных несовершеннолетними/ А.   А. Ескандеров.-Алматы:Жеті Жарғы,2008.-143 с.-(Учебное пособие).-ISBN 9965112851.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67                        
          Е83

Жумагулов,  Б. Т. Правовое регулирование трудовых отношений государственных служащих в Республике Казахстан:учеб. пособие /Б. Т. Жумагулов.-Алматы:Ғылым, 2004.-194 с.   -ISBN 9965073414.
      Хранение: ЧЗ-5, Колледж-2, АБ-193
          б 67(5К)                    
          Ж88

Какимова, М. Ш. Основы теории государства и права:учебник для организаций нач. и сред. проф. образование/М. Ш. Какимова.- Астана:Фолиант,2007.-254 с.  -ISBN 996535278X.
   Хранение: ЧЗ-3, Колледж-17
          б 67                        
          К16

Коврякова,   Е. В. Парламентский контроль:зарубежный опыт и российская практика/Е. В. Коврякова.-М.:Изд. дом Городец, 2005.-192с.    .-ISBN 5958400630.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67                                
          К56

Комментарий  к Уголовному кодексу Республики Казахстан: в 2 кн.- 2-е изд.,доп. и перераб.-Астана:Норма-К. Кн. 1:Статьи 1-174.-2007.-459 с.  .-ISBN 996578535Х.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-5, АБ-18
          б 67(5К)                    
          К63

Комментарий  к Уголовному кодексу Республики Казахстан: в 2 кн.-2-е изд., доп. и перераб.-Алматы:Норма-К. Кн. 2:Статьи 174-393.-2007.-659 с.  .-ISBN 9965785333.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-5, АБ-18
          б 67(5К)                    
          К63

Кони,   А.  Ф. Избранные труды и речи/А. Ф. Кони; [сост. И.Потапчук].- Тула:Автограф,2000.-439 с.-(Юридическое наследие)  .-ISBN 5892010074
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          К64

Конституция  Республики  Казахстан: конституция  принята на республ.   референдуме 30 авг. 1995 г.: с изм. и доп., внесенными Законами РК от 7 октября 1998 г. N 284, 21 мая 2007 г. N 254-111.-Алматы:Юрист,2008.   
      Хранение: АБ-1
          б 67(5К)                    
          К65

Копылов, М. Н. Введение в международное экологическое право:учебное  пособие/ М.  Н. Копылова.-М.:РУДН,2007.-267 с.  -ISBN9785209125603.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          К65

Корпоративное  право: учебник  для студ. вузов, обучающихся юрид. спец./отв. ред. И. С. Шиткина.-М.:Волтерс Клувер,2008.-648 с.-ISBN 9785466002508.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-3
          б 67                        
          К68
Краснов, А. Н. Экологическое право:курс лекций/А. Н. Краснов. - Ростов  н/ Д: Феникс, 2007.- 318 с.-(Зачет и экзамен)    .-ISBN9785222118665.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-7
          б 67                        
          К78

Кузин,   В.   В. Национальное законодательство о физической культуре и спорте:хрестоматия/В. В. Кузин, М. Е. Кутепов.-2-е изд.перераб.   и  доп.- М.:Физкультура и спорт,2006.-599 с.  -ISBN5278007095.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          К89

Кущенко,  В. В. Правовое регулирование строительной деятельности: учеб. пособие/В. В. Кущенко.-М.:АСВ,2006.-296 с. -ISBN5930934088.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          К96

Мархгейм,   М.   В.   Правоведение:учебник для студ. вузов,обучающихся  по юрид. спец./М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е Тонков; под ред. М. Б. Смоленского.-7-е изд., испр. и доп.-Ростов н/ Д: Феникс, 2008.- 412  с.- ( Высшее  образование )      .-ISBN9785222133378.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-8
          б 67                        
          М29

Молдабаев, С. С. Производство в суде первой инстанции:образцы судебных документов:учеб.- практ. пособие/С. С. Молдабаев.-Алматы:Юрид. лит.,2008.-362 с. -ISBN 9965620938.
   Хранение: АБ-5
          б 67(5К)                    
          М75

Молдабаев, С. С. Рекомендации по изучению уголовных дел, планированию судебного следствия и составлению судебных документов учеб.-  практич. пособие/С. С. Молдабаев.-Алматы:Юрид. лит.,2008.- 232 с. - ISBN 9965620180.
   Хранение: АБ-5     
          б 67(5К)                    
          М75

Налоговый  вестник  в Казахстане [Электронный ресурс].-1 CD-R; 554 Мб.  -Прил. к журн.: 2009.-N 24.
      Хранение: Медиатека-1
          б 67(5К)                    
          Н23

Налоговый  вестник  в Казахстане [Электронный ресурс].-1 CD-R; 619 Мб.   -Прил. к журн.
   Хранение: Медиатека-1
          б 67                        
          Н23
Нам, Г. М. Комментарий к закону Республики Казахстан "О товариществах  с  ограниченной и дополнительной ответственностью": образцы  корпоративных  документов,   используемых в деятельности товарищества  с ограниченной и дополнительной отвественност / Г. М.Нам,  И. Г. Нам.-Алматы: Норма-К, 2006.-267 с.  -ISBN 9965608571.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-5, АБ-18
          б 67(5К)                    
          Н24

Нам, Г. М. Обжалование актов и действий органов налоговой службы  по  законодательству  Республики Казахстан: комментарий к статьям НК  РК, КоАП РК и ГПК РК/Г. М. Нам.-Алматы:Норма-К,2005.- 184 с.    -ISBN 9965608849.
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-3
          б 67(5К)                   
          Н24

О конкуренции:Закон Республики Казахстан.-Алматы:БИКО,2009. -40 с.  -Официальная газета, N 5, январь 2008 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          О-11

О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс): Кодекс Республики Казахстан: от 10 дек. 2008 г. N 99 IV.-Алматы:Раритет, 2009.-624 с. -Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию, N 1(325)-6(330), 2009 г.
   Хранение: ЧЗ-1   
          б 67(5К)                    
          О-11

О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс):Кодекс Республики Казахстан: от 10 дек. 2008 г. N 99 IV.-Алматы:БИКО,2009.-560 с. -Официальная газета, N 1, январь 2009 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          О-11

О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс):Кодекс Республики Казахстан: [от 10.12.2008 г.]: по сост.   на 1 янв. 2009 г.-Алматы:БИКО,2008.-272 с.    .-Бюллетень бухгалтера, N 53-55, 2008 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          О-11

О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан:Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года N 132.-Алматы: Юридическая литература, 2006.-32 с.
   Хранение: ЧЗ-3
          б 67(5К)                    
          О-11

Об утверждении типовых уставов юридических лиц, являющихся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства:Постановление Правительства Республики Казахстан.-Алматы:БИКО,2008.-168 с.  -Официальная газета, N 48, ноябрь 2008 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          О-13

Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности  продукции  легкой  промышленности": Постановление Правительства  Республики Казахстан.-Алматы:БИКО,2008.-36 с.   - Официальная газета, N 51, декабрь 2008 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          О-13

Отечественное  законодательство  11- 20  веков: пособие для семинаров/под ред. О. И. Чистякова.-М.:Юристъ.-(Institutiones). Ч. 2:20 век.-2000.-348 с. -ISBN 5797501538.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          О-82

Отечественное  законодательство  11- 20  веков: пособие для семинаров/под ред. О. И. Чистякова.-М.:Юристъ.-(Institutiones). Ч.1:11-19 век.-1999.-463 с. -ISBN5797501465.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
         О-82

Плевако,  Ф. Н. Избранные речи/Ф. Н. Плевако.-Тула:Автограф,2000.-367 с.-(Юридическое наследие)    .-ISBN 589201018X.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          П32

Правоведение: учебник для студ. вузов, обучающихся  по юрид.спец. /под ред. А. В. Малько.-4-е изд., стер.-М.:Кнорус,2008.-400с.-(Высшее образование)    .-ISBN 9785859719426.
      Хранение: ЧЗ-2, АБ-8
          б 67                        
          П68

Право.   Криминология  [ Электронный ресурс]:[сборник; малоэкземплярные; из интернета].-Павлодар,[2009].-1 CD; 649 Мб.
   Хранение: Медиатека-1
          б 67                        
          П68

Право  [Электронный ресурс]:малоэкземплярные книги [сборник].- Павлодар: НБ  ПГУ.   Вып. 1.-[2009].-1 CD; 679 Мб.  .-Содерж.:Хозяйственное право/ Н. Ю. Круглова. Экологическое право РК/ А. А. Кушумбаев Мусульманское право/ под ред. М. А. Сарсембаева...
      Хранение: Медиатека-2
          б 67                        
          П68

Право  [Электронный ресурс]:малоэкземплярные книги [сборник].- Павлодар: НБ  ПГУ.   Вып. 2.-[2009].-1 CD; 640 Мб.  .-Содерж.:Мемлекет  және  құқық  негіздері/   құраст.  Е. Баянов. Қазақстан Республикасының құқығы/ Ғ. Сапарғалиев Основы государства и права современного Казахстана/ Н. О. Дулатбеков..-Текст каз., рус.
      Хранение: Медиатека-2
          б 67                        
          П68

Правовое  положение  иностранных  граждан  в  Российской Федерации. Международные документы. Конвенции/[сост. Г. М. Дехтярь.- М.:Финансы и статистика,2005.-344 с.-(Индустрия туризма. Правовые акты)    .-ISBN 5279029688.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-3
          б 67                        
          П68

Радченко,   А.  И. Основы государственного и муниципального управления:  системный подход:учебник для студ. вузов/А. И. Радченко.- М.;  Ростов н/Д:МарТ,2007.-605 с.-(Учебный курс)    .-ISBN 9785241008176.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67                        
          Р15

Русские  судебные  ораторы  в известных уголовных процессах 19 века/[сост. И. Потапчук].-Тула:Автограф,1997.-816 с. -ISBN5892010058.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          Р89

Рыжаков, А. П. Уголовный процесс:учебник/А. П. Рыжаков.-Изд.4- е,   перераб.   и  доп.- М. : Экзамен, 2007.- 718 с. -ISBN9785377004028.
      Хранение: ЧЗ-2
          б 67                        
          Р93

Смирнов,   А.   В.   Уголовный процесс/А. В. Смирнов, К. Б.Калиновский.-2-е изд.-М.:Питер,2008.-159 с.-(Завтра экзамен) .-ISBN 9785911806354.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-8
          б 67                        
          С50

Сорокотягина, Д. А. Судебная экспертиза:учеб. пособие/Д. А.Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин.-Изд. 2-е.-Ростов н/Д:Феникс,2008.-335 с.-(Высшее образование)    .-ISBN 9785222130049.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67                        
          С65

Торговая  деятельность  в  Республике  Казахстан: сборник нормат. и правовых актов.-Изд. 3-е, доп.-Алматы:Lem,2006.-150 с.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67(5К)                    
          Т60

Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: от 29 авг. 2008 г. N 796. Требования к сигнальным разметкам и знакам безопасности на производственных объектах: от 29 авг. 2008 г.   N  80: технический  регламент.- Алматы:БИКО, 2008.-96 с.    - Официальная газета, N 46, ноябрь 2008 г.
   Хранение: ЧЗ-1
          б 67(5К)                    
          Т66

Финансовый  лизинг: сборник  нормативных  правовых  актов.-Алматы:Lem,2008.-104 с.   
   Хранение: ЧЗ-2, Колледж-2, АБ-6
          б 67(5К)                    
          Ф59

Ынтымаков, С. А. Семейное право [Электронный ресурс]: практикум / С. А. Ынтымаков, Т. Д. Карпушина. - Алматы: Юрид. лит., 200?.- 1CD-ROM; 28,6 Мб. - (Электронная книга).   
   Хранение: Медиатека-10
          б 67(5К)                    
          Ы68

Эбзеев, Б. С. Глобализация и государственное единство России Б. С. Эбзеев, Р. У. Айбазов, С. Л. Краснорядцев.-М.:Формула права, 2006.-308 с.  -ISBN 5846700411.
   Хранение: ЧЗ-2
          б 67                        
          Э13

Экология,   охота  и  рыболовство/[сост. Г. М. Дехтярь].-М.:Финансы  и  статистика, 2005.-303 с.-(Индустрия туризма. Правовые акты)    .-ISBN 527902967X.
   Хранение: ЧЗ-2, АБ-3
          б 67                        
          Э40

Юридический вестник в Казахстане [Электронный ресурс]. - 2009, N 1. - 1 CD; 642 Мб.  -Прил. к журн.
      Хранение: Медиатека-1
          б 67(5К)                    
          Ю70

Юридический  вестник  [Электронный ресурс].-2009, N 12; 15.-1 CD; 612 Мб.  -Прил. к журн.
   Хранение: Медиатека-3
          б 67(5К)                    
          Ю70